بررسی مشخصات و کاربرد سوله

بررسی مشخصات و کاربرد سوله در این بخش به بررسی مشخصات و کاربرد سوله می پردازیم. از سوله عموماً برای سالن های صنعتی و ورزشی از سوله استفاده می کنند و از جمله سازه هایی با مقطع متغیر برای ایجاد سالن صنعتی است . متغیر بودن وزن و ابعاد سازه وابسته به نوع کارکرد آن […]